Azulie | Meeting of Mantra
 
 
 

SO PURKH

Hypnotic and transformative, the So Purkh mantra meditation is all about Love. Reciting So Purkh raises the vibration of the partners in your lives. It also helps to release karmic ties and personal blockages that prevent us from meeting our partner and experiencing true love. Reciting the mantra for 11 recitations daily can elevate your marriage, relationship, friendship and your own vibrational energy. A beautiful mantra for healing vibrations of Love.

 

 

 

 
 
 
 

WAHE GURU. Raag aasaa mehela chauthaa So Purkh.
Ik ong kar sat gur parsaad.
so purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa.
sabh dhi-aavaheh sabh dhi-aavahi tudh jee har sachay sirjanhaaraa.
sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa.
har dhi-aavaho santahuo jee sabh dookh visaaranhaaraa.
har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa. 

tooN ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa.
ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa.
tooN aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tudh bin avar na jaanaa.
tooN paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa.
jo sayveh jo sayveh tudh jee jan naanak tinh kurbaanaa. 

har dhi-aavahi har dhi-aavahi tudh jee say jan jug meh sukh vaasee.
say mukat say mukat bha-ay jinh har dhi-aa-i-aa jee tin tootee jam kee faasee.
jin nirbha-o jinh har nirbha-o dhi-aa-i-aa jee-o tin kaa bha-o sabh gavaasee.
jinh sayvi-aa jinh sayvi-aa mayraa har jee tay har har roop samaasee.
say dhan say dhan jin har dhi-aa-i-aa jee jan naanak tin bal jaasee. 

tayree bhagat tayree bhagat bhandaar jee bharay bay-ant bay-antaa.
tayray bhagat tayray bhagat salaahan tudh jee hari anik anayk anantaa.
tayree anik tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa.
tayray anayk tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa.
say bhagat say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa. 


toon aad purakh aprampar kartaa jee tudh jayvad avar na ko-ee.
toon jug jug ayko sadaa sadaa toon ayko jee toon nihchal kartaa so-ee.
tudh aapay bhaavai so-ee vartai jee toon aapay karahi so ho-ee.
tudh aapay srist sabh upaa-ee jee tudh aapay siraj sabh go-ee.
jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee.

 

Header Image:  Imaan Hammam
Sculpture:  Darren Harvey-Regan